Sisterhood Led - Shir Joy Shabbat Service

6:30 pm - 7:30 pm